En son ne zaman küçücük bir hediyeyle kocaman bir mutluluk yaşattınız...
Lezzetli çikolatalarımız, farklı sunumlarımız ve kahvelerimiz ile sizleri bekliyoruz.

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MYRA ÇİKOLATA TİC VE SAN A.Ş kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MYRA ÇİKOLATA TİC VE SAN A.Ş (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel Veri Kategorileri ve Hangi Amaçla İşleneceği 

Kimlik Bilgileri

 • Üyelik ve çekiliş süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması ve şikâyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimize İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi
 • Taahhüt ettiğimiz ürün ve hizmetler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, promosyon ve hediye gönderimi yapmak, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek

İletişim Bilgileri

 • Bülten üyeliğine abone olmanız halinde kampanyalardan ve avantajlardan yararlanmanızı sağlamak
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, promosyon ve hediye gönderimi yapmak, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek
 • ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Talep ve şikayetlerinizin karşılanması
 • Taahhüt ettiğimiz ürün ve hizmetler  kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek

Müşteri Bilgileri

 • Reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak
 • Kurumsal hediye süreçlerinin yürütülmesi, siparişlerin hazırlanması, ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikayetlerinizin alınması
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, promosyon ve hediye gönderimi yapmak, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve ŞİRKET’in tabi olduğu diğer yasal yükümlülükleri ifa etmek
 • Hukuki operasyonları yönetmek
 • Taahhüt ettiğimiz ürün ve hizmetler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek

Çalışan Bilgileri

 • İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İşçi-işveren ilişkisi kapsamında sözleşmesinin kurulması ve ifa edilmesi
 • ŞİRKET çalışanlara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak 
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve ŞİRKET’in tabi olduğu diğer yasal yükümlülükleri ifa etmek
 • Hukuki operasyonları yönetmek 

Görsel ve İşitsel Veri

 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Şirketimizin merkez ofisi, fabrikaları, depoları ve mağazaları içerisinde güvenlik, iş sağlığı ve Şirket güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi takibini sağlamak, ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak,
 • Kurum içi ve dışı tanıtım, pazarlama ve iletişim faaliyetleri, Ürün veya hizmetlerin tanıtımı için basılı veya dijital medya reklamlarında kullanımı, İşyeri içi eğitim materyalleri veya sunumların oluşturulması veya ilgili kurumsal etkinliklerin tanıtımı

Lokasyon, konum ve GPS verileri

 • Kurumsal yönetim ve çalışan iş süreçlerinin denetlenmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İş Ortağı

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimiz hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. 
 • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla sınırlı olarak 

İştirakler

 • Şirket’in hissedarı olduğu şirketler
 • Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Tedarikçi 

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları ya da bu tarafların çalışanları/yetkilileri/diğer ilgili kişileri tanımlamaktadır. 
 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin hizmet sunumunu sağlama amacıyla sınırlı olarak 

  Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri 

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri 
 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; 

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda; 

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,  
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, 
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, 
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,  
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, 
 • Açık rızanızın bulunması 

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.  

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda; 

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
 5. Talep konunuzun, 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

 Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO :11/A 07090 DÖŞEMEALTI ANTALYA adresine verebilirsiniz

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@myracikolara.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

 Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.